Makita HP1641K Drill User Manual


 
33
POPIS FUNKCIE
POZOR:
Pred nastavovaním nástroja alebo kontrolou jeho
funkcie sa vždy presvedčte, že je vypnutý a
vytiahnutý zo zásuvky.
Zapínanie
Fig.1
POZOR:
Pred pripojením nástroja do zásuvky vždy
skontrolujte, či spúšť funguje správne a po
uvoľnení sa vracia do vypnutej polohy.
Operátor môže počas dlhšieho používania
zablokovať prepínač v polohe "ON", čo mu uľahčí
prácu. Pri blokovaní nástroja v polohe "ON" buďte
opatrní a nástroj pevne držte.
Ak chcete nástroj spustiť, stačí stlačiť jeho spúšť. Otáčky
nástroja sa zvyšujú zvýšením tlaku na spúšť. Ak chcete
nástroj vypnúť, uvoľnite spúšť.
Ak chcete pracovať nepretržite, stlačte spúšť a potom
stlačte blokovacie tlačidlo.
Ak chcete nástroj vypnúť zo zablokovanej polohy, stlačte
spúšť naplno a potom ju pustite.
Zapnutie svetla
Pre model HP1640F, HP1641F
Fig.2
POZOR:
Nedívajte sa priamo do svetla alebo jeho zdroja.
Lampa sa zapína stlačením spúšťacieho tlačidla.
Vypnete ju uvoľnením tohto tlačidla.
POZNÁMKA:
Na utretie nečistôt z šošovky svetla používajte
suchú handričku. Dávajte pozor, aby ste šošovku
svetla nepoškrabali, môže sa tým zmenšiť jeho
svietivosť.
Na čistenie lampy nepoužívajte benzín ani riedidlo,
mohla by sa poškodiť.
Prepínanie smeru otáčania
Fig.3
Toto náradie má vratný prepínač na zmenu smeru
otáčania. Zatlačte vratný prepínač do polohy
(strana
A) pre otáčanie v smere pohybu hodinových ručičiek
alebo do polohy
(strana B) pre otáčanie proti smeru
pohybu hodinových ručičiek.
POZOR:
Pred začatím činnosti vždy skontrolujte smer
otáčania.
Vratný prepínač používajte len po úplnom
zastavení nástroja. Pri zmene smeru otáčania pred
úplným zastavením by sa mohol nástroj poškodiť.
V prípade, že sa tlačidlo vypínača nedá stlačiť,
skontrolujte, či je prepínacia páčka nastavená do
polohy
(strana A) alebo (strana B).
Výber funkcie nástroja
Fig.4
Tento nástroj má páku na zmenu funkcie. Pre otáčanie s
príklepom posuňte páku na zmenu funkcie doprava
(symbol
). Len pre otáčanie posuňte páku na zmenu
funkcie doľava (symbol
).
POZOR:
Páku na zmenu funkcie vždy úplne posuňte do
požadovanej polohy režimu. Ak je pri prevádzke
nástroja rýchlostná páka umiestnená v polovici
vzdialenosti medzi symbolmi režimu, nástroj sa
môže poškodiť.
MONTÁŽ
POZOR:
Než začnete na nástroji robiť akékoľvek práce,
vždy sa predtým presvedčte, že je vypnutý a
vytiahnutý zo zásuvky.
Inštalácia bočnej rukoväti (pomocného
držadla)
Fig.5
Na zaistenie bezpečnej prevádzky vždy používajte
bočnú rukoväť. Namontujte bočnú rukoväť na valec
nástroja.
Potom rukoväť v požadovanej polohe upevnite
utiahnutím v smere pohybu hodinových ručičiek.
Rukoväť možno nastaviť v ľubovoľnej polohe v rozsahu
360°.
POZNÁMKA:
Bočná rukoväť sa nedá nastaviť v rozsahu 360°,
keď je nainštalovaný hĺbkový doraz.
Nasadenie alebo vyjmutie vrtáka
Pre model HP1640, HP1640F
Fig.6
Ak chcete nasadiť vrták, vložte ho čo najďalej do
skľúčidla. Utiahnite skľúčidlo rukou. Zasuňte kľúč
skľúčidla do každého z troch otvorov a utiahnite ho v
smere chodu hodín. Dbajte na rovnomerné utiahnutie
všetkých troch otvorov v skľúčidle.
Ak chcete vrták vyňať, otáčajte kľúčom v jednom otvore
skľúčidla proti smeru chodu hodín a potom skľúčidlo
povoľte rukou.
Keď použijete kľúč skľúčidla, nezabudnite ho vrátiť na
pôvodné miesto.
Pre model HP1641, HP1641F
Fig.7
Podržte prstenec a otáčaním objímkou proti smeru
chodu hodín roztvorte čeľuste skľúčidla. Vložte vrták čo
najďalej do skľúčidla. Pevne podržte prstenec a utiahnite
skľúčidlo otáčaním objímkou v smere chodu hodín.
Ak chcete vrták vyňať
, podržte prstenec a otáčajte
objímkou proti smeru chodu hodín.