Makita HP1641K Drill User Manual


 
37
POPIS FUNKCE
POZOR:
Před nastavováním nástroje nebo kontrolou jeho
funkce se vždy přesvědčte, že je vypnutý a
vytažený ze zásuvky.
Zapínání
Fig.1
POZOR:
Před připojením nástroje do zásuvky vždy
zkontrolujte, zda spoušť funguje správně a po
uvolnění se vrací do vypnuté polohy.
Spínač lze zablokovat v poloze zapnuto.
Pracovníkovi se tak usnadňuje práce provádě
po delší dobu. Zajistíte-li nástroj v poloze zapnuto,
postupujte se zvýšenou opatrností a neustále
nástroj pevně držte.
Chcete-li nástroj spustit, stačí stisknout jeho spoušť.
Otáčky nástroje se zvyšují zvýšením tlaku na spoušť.
Chcete-li nástroj vypnout, uvolněte spoušť.
Chcete-li pracovat nepřetržitě, stiskněte spoušť a potom
stiskněte blokovací tlačítko.
Chcete-li nástroj vypnout ze zablokované polohy,
stiskněte spoušť naplno a pak ji pusťte.
Rozsvícení světla
Platí pro modely HP1640F, HP1641F
Fig.2
POZOR:
Nedívejte přímo do světla nebo jeho zdroje.
Pracovní osvětlení se zapíná stisknutím spouště. Vypíná
se uvolněním spouště.
POZNÁMKA:
K otření nečistot z čočky světla používejte suchý
hadřík. Dávejte pozor, abyste čočku světla
nepoškrábali, může se tím zmenšit jeho svítivost.
Při čištění skla světla nikdy nepoužívejte benzín
ani ředidlo. V opačném případě dojde k jeho
poškození.
Přepínání směru otáčení
Fig.3
Toto nářadí je opatřeno přepínačem zpětného chodu
sloužícím ke změně směru otáček. Přesunutím
přepínače zpětného chodu do polohy
(strana A)
zapnete otáčení doprava a přepnutím do
polohy
(strana B) otáčení doleva.
POZOR:
Před zahájením provozu vždy zkontrolujte
nastavený směr otáčení.
S přepínačem směru otáčení manipulujte až poté,
co nástroj dosáhne úplného klidu. Provedete-li
změnu směru otáčení před zastavením nástroje,
může dojít k jeho poškození.
Pokud nelze stisknout spoušť, ověřte, zda je
přepínač směru otáčení nastaven řádně do polohy
(strana A) nebo (strana B).
Výběr provozního režimu
Fig.4
Tento nástroj je vybaven páčkou přepínání provozního
režimu. Požadujete-li otáčení s příklepem, posuňte
čku přepínání provozního režimu doprava (na symbol
). Pokud požadujete pouze otáčení, přesuňte páčku
přepínání provozního režimu doleva (na symbol
).
POZOR:
čku přepínání provozního režimu přesuňte vždy
úplně do polohy požadovaného režimu. Budete-li
nástroj provozovat s páčkou mezi symboly režimů,
může dojít k poškození nástroje.
MONTÁŽ
POZOR:
Než začnete na nástroji provádět jakékoliv práce,
vždy se předtím přesvědčte, že je vypnutý a
vytažený ze zásuvky.
Instalace boční rukojeti (pomocného držadla)
Fig.5
Z důvodu bezpečnosti práce vždy používejte boč
rukojeť. Nainstalujte boční rukojeť na válec nástroje.
Potom rukojeť utáhněte otáčením ve směru chodu hodin
do požadované polohy. Lze ji otáčet o 360° a zajistit ji v
libovolné poloze.
POZNÁMKA:
Boční rukojeť nelze otočit o 360°, pokud je
nainstalován hloubkový doraz.
Nasazení nebo vyjmutí vrtáku
Platí pro modely HP1640, HP1640F
Fig.6
Chcete-li nasadit vrták, vložte jej co nejdále do sklíčidla.
Utáhněte sklíčidlo rukou. Zasuňte klíč sklíčidla do
každého ze tří otvorů a utáhněte je ve směru chodu
hodin. Dbejte na rovnoměrné utažení všech tří otvorů ve
sklíčidle.
Chcete-li vrták vyjmout, otáčejte klíčem v jednom otvoru
sklíčidla proti směru chodu hodin a pak sklíčidlo povolte
rukou.
Když použijete klíč sklíčidla, nezapomeňte jej vrátit na
původní místo.
Platí pro modely HP1641, HP1641F
Fig.7
Podržte prstenec a otáčením objímkou proti směru
chodu hodin rozevřete čelisti sklíčidla. Vložte vrták co
nejdále do sklíčidla. Pevně podržte prstenec a utáhněte
sklíčidlo otáčením objímkou ve směru chodu hodin.
Chcete-li vrták vyjmout, podržte prstenec a otáčejte
objímkou proti směru chodu hodin.