Makita HP1641K Drill User Manual


 
36
a vyhovuje následujícím evropským směrnicím:
98/37/ES do 28. prosince 2009 a 2006/42/ES od
29. prosince 2009
Zařízení bylo rovněž vyrobeno v souladu s následujícími
normami či normativními dokumenty:
EN60745
Technická dokumentace je k dispozici u našeho
autorizovaného zástupce v Evropě:
Makita International Europe Ltd,
Michigan, Drive, Tongwell,
Milton Keynes, MK15 8JD, England
30. ledna 2009
000230
Tomoyasu Kato
ředitel
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, JAPAN
GEA010-1
Obecná bezpečnostní
upozornění k elektrickému nářadí
UPOZORNĚNÍ Přečtěte si všechna
bezpečnostní upozornění a pokyny. Při nedodržení
upozornění a pokynů může dojít k úrazu elektrickým
proudem, požáru nebo vážnému zranění.
Všechna upozornění a pokyny si
uschovejte pro budoucí potřebu.
GEB003-5
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ K
VRTACÍMU KLADIVU
1. Během příklepového vrtání používejte
ochranu sluchu. Přílišný hluk může způsobit
ztrátu sluchu.
2. Použijte pomocné držadlo (držadla), pokud je
k nářadí dodáno. Ztráta kontroly nad nářadím
může způsobit zranění.
3. Při práci v místech, kde může dojít ke kontaktu
řezacího příslušenství se skrytým elektrickým
vedením nebo s vlastním napájecím kabelem,
držte elektrické nářadí za izolované části
držadel. Řezací příslušenství může při kontaktu s
vodičem pod napětím přenést proud do
nechráněných kovových částí nářadí a obsluha
může utrpět úraz elektrickým proudem.
4. Dbejte, abyste vždy měli pevnou oporu nohou.
Pracujete-li ve výškách, dbejte, aby pod vámi
nikdo nebyl.
5. Držte nástroj pevně oběma rukama.
6. Nepřibližujte ruce k otáčejícím se částem.
7. Nenechávejte nástroj běžet bez dozoru.
Pracujte s ním, jen když jej držíte v rukou.
8. Bezprostř
edně po ukončení práce se
nedotýkejte nástroje ani dílu; mohou
dosahovat velmi vysokých teplot a popálit
pokožku.
9. Některé materiály obsahují chemikálie, které
mohou být jedovaté. Dávejte pozor, abyste je
nevdechovali nebo se jich nedotýkali. Přečtěte
si bezpečnostní materiálové listy dodavatele.
TYTO POKYNY USCHOVEJTE.
VAROVÁNÍ:
NEDOVOLTE, aby pohodlnost nebo pocit znalosti
výrobku (získaný na základě opakovaného
používání) vedly k zanedbání dodržování
bezpečnostních pravidel platných pro tento výrobek.
NESPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ nebo nedodržení
bezpečnostních pravidel uvedených v tomto návodu
k obsluze může způsobit vážné zranění.